Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIE WWW.flowersbox.COM.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego w domenie www.flowersbox..com. pl

Określa zasady i warunki świadczenia usług z siedzibą w Łodzi.

I. Postanowienia Ogólne

1. Definicje:

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca przygotuje zamówienie i przekaże je Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę Dostawy;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;

Dostawca – przedsiębiorca (firma kurierska specjalizująca się w dostarczaniu przesyłek)

Dowód zakupu/dowód zawarcia transakcji – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta – zindywidualizowane konto utworzone na rzecz Klienta w następstwie dokonania przez niego rejestracji na Stronie Sklepu Internetowego;

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.flowersbox.com.pl

Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;

Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy działający w domenie www.flowersbox.com.pl

Sprzedawca – Jzbud chemical , jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców,  NIP: 9471982680, REGON: 101653965

Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;

Towar – wyrób (produkt) dostępny w Sklepie Internetowym, w odniesieniu do którego można złożyć Zamówienie;

Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Sprzedawcą a Klientem w ramach Sklepu Internetowego;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827);

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);

Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.

2. Regulamin został wydany na podstawie artykułu 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży Towarów dokonywanej w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Regulamin określa między innymi zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego i obejmuje w szczególności następujące rodzaje i zakres usług:

a. zasady rejestracji i korzystania z Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

b. zasady i warunki dokonywania Zamówień Towarów w Sklepie Internetowym;

c. zasady i warunki zawierania Umów sprzedaży przy pomocy usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego;

d. zasady prowadzenia Konta Klienta przez Sprzedawcę;

e. zasady świadczenia usługi newsletter drogę elektroniczną.

4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się przez niego z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień (akceptacja Regulaminu).

5. Sprzedawca udostępnia Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. Informacje i treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do negocjacji (rokowań) w celu zawarcia umowy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów. Zmiany te nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.

9. Klient korzystający ze Strony Sklepu Internetowego (i samego Sklepu Internetowego) jest zobowiązany do:

a. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz nie wykorzystywania Sklepu Internetowego oraz Strony Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem;

b. nie naruszania dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich;

c. wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego (w tym materiałów handlowych, marketingowych i promocyjnych) jedynie na użytek własny;

d. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania się do niniejszego Regulaminu i ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sieci Internet;

e. nie podejmowania bezprawnych działań naruszających dobre imię Sprzedawcy.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

11. W sytuacji sprzeczności zapisów niniejszego Regulaminu z prawem właściwym dla Kupującego będącego Konsumentem spoza Unii Europejskiej, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w danym kraju Konsumenta.

II. Dokonywanie i realizacja Zamówień

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe siedem dni w tygodniu przez wszystkie dni roku kalendarzowego.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W celu dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient winien wejść na Stronę Internetową Sklepu Internetowego oraz wykonywać kolejne czynności na podstawie wyświetlanych na stronie komunikatów i informacji.

4. Składanie Zamówienia jest dokonywane przy wykorzystaniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez dokonywania rejestracji. Wybór Towarów następuje poprzez ich dodawanie do koszyka (kliknięcie na „Dodaj do Koszyka”).

5. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyszczególnionych w formularzu Zamówienia oraz wskazaniu przez niego formy płatności pojawi się na ekranie podsumowanie dokonywanego Zamówienia zawierające między innymi następujące dane:

a. zamawiany Towar lub Towary;

b. cena jednostkowa poszczególnych Towarów oraz cena zbiorcza w przypadku zamawiania więcej niż jednego Towaru;

c. koszt dostawy w formie wybranej przez Klienta.

6. Wysłanie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie na „Zkupuję i płacę”.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towarów, których dotyczy Zamówienie.

8. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia („otrzymaliśmy twoje zamówienie ” ). Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. W treści tej wiadomości, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru, znajdzie się między innymi numer Zamówienia, którego dokonał Klient oraz wymagane informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

9. Sprzedawca informuje Klienta, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru lub całości Zamówienia.

10. Zamówienia Towarów mogą być składane w ciągu całej doby. W przypadku, gdy Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w dniu roboczym pomiędzy godzinami 24:01 a 16:00 przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w tym samym dniu. W każdym innym przypadku przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w pierwszym Dniu roboczym następującym bezpośrednio po Dniu roboczym, w którym Klient otrzymał Potwierdzenie.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do uzupełnienia braków lub zaniechania naruszeń, w każdym z następujących przypadków:

a. formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób;

b. zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.

12. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 2 Dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta).

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.

III. Ceny, koszty przesyłki oraz metody i warunki płatności

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za kupowane Towary:

a. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy w ING Bank Śląski S.A., numer: 61 1050 1461 1000 0091 3985 2637 , Aneta Puźmirowska , ul. Kieratowa 16 m3 91-219, Polska 

b. płatność internetową – Przelewy24 – dla zamówień z dostawą na terenie Polski,

6. W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym Sprzedawca prosi o zamieszczenie w poleceniu przelewu imienia i nazwiska Klienta oraz numeru Zamówienia.

7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 6 a), b), c) i d) niniejszego paragrafu, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Klienta do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą e-mailową lub telefoniczną.

8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego www.flowersbox.com.pl na terenie Polski obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60-327 NIP:  779-236-98-87 , Regon: 301345068 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

IV. Dostawa

1. Na terenie Polski Klient może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:

a. dostarczenie Towarów na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską Dpd

2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Klient.

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad.

7. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

8. Dostawa Towaru na terenie Polski zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie do 1 Dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

9. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca zostawia awizo. Dostawca może ustalać z Klientem telefonicznie inny termin dostawy.

10. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zakupu/zawarcia transakcji (paragon fiskalny, faktura VAT).

11. W przypadku wysłania przesyłki w formie prezentu, paragon nie jest dołączany.

V. Uprawnienie w zakresie odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Klientowi, będącemu Konsumentem mającemu miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,

f. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. umów, w których Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,

j. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k. umów zawartych w drodze aukcji publicznej

l. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie oświadczenia przez Klienta drogą mailową lub pocztową. W celu ułatwienia procedury odstąpienia Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia – Załącznik nr 1, skorzystanie z którego nie jest obowiązkowe i pozostaje do uznania Klienta.

5. Klient, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

6. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

10. W przypadku gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Zwroty Towarów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących konsumentami – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

VI. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z umową zakupionego przez niego Towaru.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od umowy sprzedaży.

3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Towaru, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

5. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru.

7. Reklamacje należy kierować na adres:

Kwiaciarnia Flowers box

ul. Zgierska 17 90-119 Łódź

lub drogą poczty elektronicznej : flowersbox.lodz@gmail.com

8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

VII. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania Sklepu Internetowego, w tym przerw w funkcjonowania Stron Sklepu Internetowego, Klient może zgłaszać na następujący adres: Kwiaciarnia Fowers box Łódź l. zdierska 17 91-119 łódź lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: flowersbox.lodz@gmail.com

2. Reklamacja musi zawierać w szczególności jej przedmiot (w tym rodzaj nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego), datę wystąpienia nieprawidłowości, imię i nazwisko oraz adres Klienta składającego reklamację oraz jego adres do korespondencji.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta.

VII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Klientami posiadającymi status Przedsiębiorcy, Sprzedawca będzie ponosić odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.

VIII. Ochrona praw autorskich

1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.flowersbox.com.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.craftmeout.com i w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.flowersbox.com.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

X. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w punktach 2. i 3., Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz innych usług dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych.

2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga (minimalne wymogi techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego):

a. dostępu do sieci Internet;

b. stosowania przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Microsoft Internet Explorer 8, Google Chrome 16, Mozilla Firefox 10, Opera 11 lub nowszych;

c. posiadania łącza internetowego o przepustowości wynoszącej co najmniej 256 kbit/s;

d. w celu odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta e-mail.

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa (w tym zmiany ich wykładni lub interpretacji) lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników Serwisu (Klientów Sklepu Internetowego) i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.

5. Doręczenie zmian Regulaminu Klientom będzie następować poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na Stronie Głównej Sklepu Internetowego oraz w inny, wybrany przez Sprzedawcę sposób zapewniający zapoznanie się przez Klientów z tymi zmianami. Utrzymanie powyższej informacji na Stronie Głównej Sklepu Internetowego nastąpi przez okres nie krótszy niż 14 Dni roboczych.

6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Sklepu Internetowego.

7. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć Zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia tej zmiany na Stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia te będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.

9. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w miejsce zapisów Regulaminu dotkniętych nieważnością stosuje się te przepisy. W takim przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

10. Regulamin nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy nie mogą być wyłączone lub zmodyfikowane w drodze umowy lub porozumienia stron.

11. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.07.2019r